Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
« Οκτώβριος 2021 »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Έντυπο:
Έτος:
    Ιανουάριος (0)
    Φεβρουάριος (0)
    Μάρτιος (0)
    Απρίλιος (0)
    Μάιος (0)
    Ιούνιος (0)
    Ιούλιος (0)
    Αύγουστος (0)
    Σεπτέμβριος (0)
    Οκτώβριος (0)
    Νοέμβριος (0)
    Δεκέμβριος (0)
  

 
Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών (στο εξής, συλλογικά, χάριν συντομίας αναφερόμενος ως ο "Χρήστης") του δικτυακού τόπου www.amalianegreponti.gr (στο εξής χάριν συντομίας αναφερόμενος ως ο "Δικτυακός Τόπος") ανεπιφύλακτα αποδέχεται, συνομολογεί και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως που περιγράφονται κατωτέρω (στο εξής χάριν συντομίας αναφερόμενοι ως οι "Όροι Χρήσεως") και οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του πάσης φύσεως περιεχομένου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των σελίδων, των κειμένων, των αρχείων, των πληροφοριών, των ειδήσεων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των σκίτσων, των σχεδιαγραμμάτων, των απεικονίσεων, των γραφημάτων, των βίντεο, των υπηρεσιών, των λογοτύπων, των επωνυμιών, των σημάτων κλπ, το οποίο περιλαμβάνεται και περιέχεται στον Δικτυακό Τόπο (στο εξής, χάριν συντομίας, το πάσης φύσεως εν λόγω περιεχόμενο, και/ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα αυτού, αναφερόμενο ως το "Περιεχόμενο).
1.2. Ο Χρήστης πρέπει να μελετήσει με προσοχή τους Όρους Χρήσεως πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου ή πριν από την επίσκεψη του Δικτυακού Τόπου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμφωνεί, συνολικά ή επί μέρους με αυτούς, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το Περιεχόμενο (και/ή να παύσει την χρήση αυτού). Επίσης, δεδομένου ότι οι Όροι Χρήσεως είναι δυνατόν να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται, ο Χρήστης καλείται να ελέγχει κατά τακτά διαστήματα ειδικά το περιεχόμενο των Όρων Χρήσεως προκειμένου να ελέγχει και ενημερώνεται σχετικά. Η επίσκεψη, ή η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση καθώς και συνέχιση της χρήσεως (μετά από τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις) του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσεως εκ μέρους του Χρήστη.
 
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1. Ο Δικτυακός Τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια και φροντίδα, ώστε το Περιεχόμενο να είναι, κατά το μέτρο του δυνατού, επίκαιρο και διαθέσιμο, ακριβές και ορθό, σαφές και πλήρες, πλην όμως, όπως είναι  ευνόητο, ουδεμία περί τούτου δήλωση ή εγγύηση παρέχει προς τον Χρήστη.
2.2. Ο Χρήστης κάνει χρήση του Δικτυακού Τόπου με δική του βούληση, θέληση και πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων του παρόντος, συνεπώς ο μεν Χρήστης έχει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκαλέσει στον Δικτυακό Τόπο λόγω κακής, κακόβουλης, ή αθέμιτης χρήσεως ο δε Δικτυακός Τόπος επ' ουδενί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έστω και εξ αμελείας, ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, διαφυγόντα κέρδη κλπ) ή βλάβη ήθελε υποστεί ο Χρήστης ή τυχόν έτερος τρίτος οφειλόμενη στην, προερχόμενη από, ή εξ αιτίας της χρήσεως του Δικτυακού Τόπου, της λειτουργίας ή μη αυτού, τυχόν αδυναμίας παροχής του Περιεχομένου, ή τυχόν αθέμιτης ή μη επιτρεπόμενης παρεμβάσεως τρίτων στο Περιεχόμενο.
2.3. Επίσης παρότι ο Δικτυακός Τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια και φροντίδα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και δεδομένου ότι το διαδίκτυο (Internet) δεν είναι ασφαλές ο Δικτυακός Τόπος δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού θα γίνεται, το Περιεχόμενο θα παρέχεται, ή οι "servers" ή άλλοι Δικτυακοί Τόποι (sites) μέσω των οποίων μεταδίδεται ή αναμεταδίδεται θα είναι χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα, χωρίς "ιούς" ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και οπωσδήποτε συνιστάται ο Χρήστης να λάβει κάθε μέτρο για την αποφυγή πρόσληψης "ιών" και λοιπών επιβλαβών στοιχείων.
 
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
3.1. Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων τρίτων, όπου αυτά ρητά αναφέρονται, το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και/η βιομηχανική ιδιοκτησία και/ή σήματα κατατεθειμένα και/ή σήματα υπηρεσιών διαδικτύου του Δικτυακού Τόπου, (ή των τρίτων που αναφέρονται σχετικά) τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
3.2. Εφόσον έργα τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικών και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων έχουν τυχόν συμπεριληφθεί στο Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, ρητά δηλώνεται ότι τούτο έχει γίνει με καλή πίστη, αποκλειστικά χάριν ενημερώσεως και άνευ προθέσεως οποιασδήποτε εκμεταλλεύσεως. Ως εκ τούτου τυχόν τρίτος ο οποίος θεωρεί εαυτόν πραγματικά και βάσιμα θιγόμενο δικαιούται να το ζητήσει και αυτά θα αφαιρεθούν.     
 
4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
4.1. Χωρίς την εγκαίρως ληφθείσα προηγούμενη άδεια του Δικτυακού Τόπου, απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, συνολική και/ή τμηματική και/ή αποσπασματική και/ή περιληπτική αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, "φόρτωση", πώληση, χρήση, εμπορική εκμετάλλευση, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση ή αλλοίωση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.
4.2. Των ανωτέρω εξαιρείται ωστόσο η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος ή τμημάτων του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (και όχι η φωτογραφία ή η στατική απεικόνιση), εφόσον αυτή γίνεται σε απλό προσωπικό υπολογιστή (pc) προορισμένο για αυστηρά προσωπική -και όχι δημόσια- χρήση και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εμπορική ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση και οπωσδήποτε με την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προελεύσεως από τον Δικτυακό Τόπο, και σε κάθε περίπτωση χωρίς απαλοιφή ή αφαίρεση της σχετικής ενδείξεως προελεύσεως από τον Δικτυακό Τόπο. Η χρήση κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα όρο επ' ουδενί σημαίνει, συνεπάγεται, ή υπονοεί την με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή οποία γίνεται μόνον εγγράφως και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τυχόν υπηρεσίες, ή προϊόντα τρίτων που αναφέρονται ή εμπεριέχονται στο Περιεχόμενο αποτελούν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησία αυτών. Κατά συνέπεια μόνο και αποκλειστικά οι τρίτοι αυτοί δικαιούχοι ευθύνονται ή βαρύνονται σχετικά, εφόσον υπάρξει σχετικός λόγος προς τούτο. Τυχόν "δεσμός" (link) μέσω του οποίων γίνεται παραπομπή από έτερους δικτυακούς τόπους στον (παρόντα) Δικτυακό Τόπο πρέπει να γίνεται μόνο μέσω hyperlinks και οπωσδήποτε όχι μέσω εικόνων.
 
5. ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν είναι, δεν αποτελεί και επ' ουδενί δύναται να θεωρηθεί, ή εκληφθεί έμμεσα ή άμεσα, ως υπόδειξη, καθοδήγηση, προτροπή, παρότρυνση, συμβουλή, παρακίνηση, οδηγία κλπ για οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη ή παράλειψη ενέργειας ή πράξεως, και, ως ευνόητο, ο Δικτυακός Τόπος επ' ουδενί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ευθύνεται σχετικώς.    
 
6. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)
Ο Δικτυακός Τόπος δεν εξετάζει, ούτε ελέγχει το είδος, την ποιότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσεως, τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, ακρίβεια, ή πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων τις οποίες παραθέτει ή προ τις οποίες τυχόν κάνει παραπομπές μέσω συνδέσμων, δηλαδή "δεσμών" - hyperlinks, διαφημιστικών banners ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίοι άλλωστε παρατίθενται αποκλειστικά προς χάριν διευκολύνσεως. Οποιαδήποτε τέτοια παράθεση ή παραπομπή επ' ουδενί σημαίνει, συνεπάγεται ή υπονοεί την με οποιοδήποτε συμφωνία, έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων εκ μέρους του (παρόντος) Δικτυακού Τόπου, η δε πρόσβαση προς αυτούς και/ή η χρήση αυτών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Χρήστη. Ως εκ τούτου  ο Δικτυακός Τόπος επ' ουδενί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έστω και εξ αμελείας, ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν σχετική ζημία ή βλάβη ήθελε υποστεί ο Χρήστης.
 
7. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσεως, κατά την διακριτική του ευχέρεια, μέσω απλής ανακοινώσεως εντός του Δικτυακού Τόπου περί της τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως. 
7.2. Υπό την προϋπόθεση ότι οποιοσδήποτε όρος εκ των Όρων Χρήσεως, καταστεί σύμφωνα με νεώτερη νομοθετική ρύθμιση αντίθετος με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, θεωρείται άκυρος, πλην όμως οι λοιποί όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
7.3. Οι Όροι Χρήσεως περιγράφουν, περιλαμβάνουν και ρυθμίζουν το πλήρες πλαίσιο των πάσης φύσεως σχέσεων μεταξύ του Δικτυακού Τόπου και του Χρήστη. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται εγγράφως, ή όπως ειδικώτερα αναφέρεται ανωτέρω υπό 7.1.
7.4. Οι Όροι Χρήσεως, το Περιεχόμενο καθώς και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία, εκτέλεση ή εφαρμογή των Όρων Χρήσεως θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 
Αγαπημένε μου τρομοκράτη
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ
Έτος: 2001
Σελίδες: 403
Ελληνιστές: Η Ελλάδα δεν τους πληγώνει
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ
Έτος: 1999
Σελίδες: 314
 
 

 

Copyright © 2021 | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Amalia Negreponti english version ελληνική έκδοση