Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
« Οκτώβριος 2021 »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Έντυπο:
Έτος:
    Ιανουάριος (0)
    Φεβρουάριος (0)
    Μάρτιος (0)
    Απρίλιος (0)
    Μάιος (0)
    Ιούνιος (0)
    Ιούλιος (0)
    Αύγουστος (0)
    Σεπτέμβριος (0)
    Οκτώβριος (0)
    Νοέμβριος (0)
    Δεκέμβριος (0)
  

 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Ο δικτυακός τόπος www.amalianegreponti.gr (στο εξής χάριν συντομίας αναφερόμενος ως ο "Δικτυακός Τόπος") το περιεχόμενο του οποίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι σελίδες, τα κείμενα, τα αρχεία, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες κ.α. (στο εξής, χάριν συντομίας, το πάσης φύσεως εν λόγω περιεχόμενο, και/ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα αυτού, αναφερόμενο ως το "Περιεχόμενο), παραθέτει κατωτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις συλλογής, τηρήσεως, επεξεργασίας, διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του επισκέπτη ή χρήστη (στο εξής, συλλογικά, χάριν συντομίας αναφερόμενος ως ο "Χρήστης") του Δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου.
1.2. Η επίσκεψη, ή η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση καθώς και συνέχιση της χρήσεως του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους του Χρήστη, καθώς και την ρητή συγκατάθεση του προς επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
1.3. Τα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία του Χρήστη τα οποία, κατά περίπτωση, συλλέγει, τηρεί, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται ο Δικτυακός Τόπος ενδεικτικά είναι:
1.3.1. Εφόσον και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά γνωστοποιηθούν εγγράφως στον Δικτυακό Τόπο από τον ίδιο τον Χρήστη, προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας - ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία εταιρείας ή άλλου φορέα και ονοματεπώνυμο αρμοδίου προσώπου), διεύθυνση (ή έδρα εταρείας ή άλλου φορέα), τηλέφωνο, φαξ, email, πόλη, χώρα, κλπ.
1.3.2. Cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου (txt) τα οποία  αποστέλλονται από τον Δικτυακό Τόπο (εφόσον το αποδέχεται ο Χρήστης κατόπιν ειδικής ρυθμίσεως του φυλομετρητή του - browser) και τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο (και στον Δικτυακό Τόπο), χωρίς να λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους γνώση εγγράφων, αρχείων ή άλλων στοιχείων από τον υπολογιστή του.
1.3.3. H ψήφος του Χρήστη, σε περίπτωση συμμετοχής του σε ψηφοφορίες, τις οποίες ενδεχομένως διοργανώνει ο Δικτυακός Τόπος.
1.3.4. H διεύθυνση Παροχέα (IP address), όπως αυτή καθορίζεται από τον Παροχέα της συνδέσεως διαδικτύου (Internet Provider) και μέσω της οποίας γίνεται δυνατή η πρόσβαση και πλοήγηση του Χρήστη στο διαδίκτυο (και στον Δικτυακό Τόπο).
(στο εξής, συλλογικά, χάριν συντομίας, τα πάσης φύσεως και ενδεικτικά ως ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αναφερόμενα ως τα "Προσωπικά Δεδομένα").

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
2.1. Ο Χρήστης κάνει χρήση του Δικτυακού Τόπου με δική του βούληση, θέληση και πρωτοβουλία και με πλήρη γνώση και αποδοχή των παρόντων 'Ορων, συνεπώς ο Δικτυακός Τόπος επ' ουδενί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έστω και εξ αμελείας, ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί ο Χρήστης ή τυχόν έτερος τρίτος οφειλόμενη στην, προερχόμενη από, ή εξ αιτίας της χρήσεως του Δικτυακού Τόπου.  
2.2. Ο Χρήστης πρέπει να μελετήσει με προσοχή τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου, ή πριν από την επίσκεψη του Δικτυακού Τόπου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμφωνεί, συνολικά ή επί μέρους με αυτούς, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το Περιεχόμενο (και/ή να παύσει την χρήση αυτού).

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1. Ο Δικτυακός Τόπος τηρεί αρχεία με τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη και ενδεχομένως επεξεργάζεται τμήμα αυτών, κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο, για τη συλλογή γενικών στατιστικών στοιχείων (επισκεψιμότητας, δημοφιλίας Περιεχομένου ή υπηρεσιών κλπ), για την διενέργεια ερευνών βελτιώσεως του Περιεχομένου ή υπηρεσιών, αγοράς, ψηφοφοριών κλπ καθώς και για την τεχνική υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
3.2. Ο Δικτυακός Τόπος διαφυλάττει στο ακέραιο τον απόρρητο χαρακτήρα των Προσωπικών Δεδομένων και επ' ουδενί προβαίνει σε γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση, ή μεταβίβαση αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένων των απολύτως προβλεπομένων από τον νόμο περιπτώσεων και ενδεικτικά κατά τις οποίες α) έχει δοθεί προηγούμενη ρητή συναίνεση του Χρήστη προς γνωστοποίηση των Προσωπικών του Δεδομένων, και/ή β) τούτο (ήτοι η γνωστοποίηση των Προσωπικών του Δεδομένων) επιβάλλεται δυνάμει εκτελεστέας Δικαστικής Αποφάσεως ή Εντολής ή Αποφάσεως Κρατικής ή Κανονιστικής Αρχής.
3.3. Κατόπιν επικοινωνίας με τον Δικτυακό Τόπο ο Χρήστης μπορεί να λάβει γνώση των τηρουμένων στοιχείων των Προσωπικών του Δεδομένων, να ελέγξει την ορθότητα αυτών, όπως και να ζητήσει την διόρθωση, την αλλαγή, ή την διαγραφή μέρους ή τους συνόλου αυτών.

4. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1. Διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP συλλέγεται και τηρείται για λόγους που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου η δε επεξεργασία της γίνεται μόνο και αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η Διεύθυνση IP γνωστοποιείται μόνο και αποκλειστικά κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό όρο 3.2.
4.2. Cookies. Εφόσον το επιθυμεί ο Χρήστης μπορεί να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις του "φυλομετρητή" του (browser) ώστε είτε να προειδοποιείται για την χρήση και αποδοχή cookies, είτε και να αποτρέπει την αποδοχή αυτών. Στην τελευταία περίπτωση είναι ενδεχόμενο ο Χρήστης να μη έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο ή μέρος αυτού.
4.3. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται ανώνυμα, μόνο με καταγραφή της ψήφου και χωρίς καταγραφή άλλων Προσωπικών Δεδομένων ή στοιχείων και χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα και κατευθύνσεις για τo υπό ψηφοφορία θέμα.

5. LINKS - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ BANNERS
Ο Δικτυακός Τόπος δεν εξετάζει, ούτε ελέγχει το περιεχόμενο, τους όρους και τον τρόπο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων τις οποίες παραθέτει ή προ τις οποίες τυχόν κάνει παραπομπές μέσω συνδέσμων, δηλαδή "δεσμών" - hyperlinks, διαφημιστικών banners ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά συνέπεια ο Δικτυακός Τόπος επ' ουδενί και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έστω και εξ αμελείας, ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν σχετική ζημία ή βλάβη ήθελε υποστεί ο Χρήστης.

6. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
6.1. Η συλλογή, τήρηση, επεξεργασία, διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τους παρόντες Όρους ως και τις διατάξεις του Νόμου για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως συμπληρώθηκε και ισχύει. Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους τηρώντας πιστά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω απλής ανακοινώσεως εντός του Δικτυακού Τόπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται εγγράφως.  
6.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή εκτέλεση ή εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 
Αγαπημένε μου τρομοκράτη
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ
Έτος: 2001
Σελίδες: 403
Ελληνιστές: Η Ελλάδα δεν τους πληγώνει
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ
Έτος: 1999
Σελίδες: 314
 
 

 

Copyright © 2021 | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Amalia Negreponti english version ελληνική έκδοση